Povjerenik za informiranje

POPIS TIJELA JAVNE VLASTI – PODACI O TIJELU JAVNE VLASTI I SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

OIB: 72149749030

Naziv tijela javne vlasti: Centar za kulturu i informiranje “D. Novak” Ludbreg

Adresa (ulica i broj): Trg sv. Trojstva 19

Poštanski broj: 42230

Sjedište (općina ili grad): Ludbreg

Broj telefona: 042 810 441

Broj faksa: 042 306 068

Internet stranica tijela javne vlasti: www.czkidn.hr

E-mail tijela javne vlasti: info@czkidn.hr

Službenik za informiranje – ime i prezime: Branko Dijanošić

Službenik za informiranje – broj telefona: 042 810 441

Službenik za informiranje – e-mail: branko.dijanosic@czkidn.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html