Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE D. NOVAK LUDBREG

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i na temelju članka 27. Statuta Centra za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg (Klasa: 612-01/16-01/1, Urbroj: 380-01-01-16-1), ravnatelj donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja sredstava, ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga procijenjene
vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koji sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
U provedbi postupaka jednostavne nabave radova, roba i usluga osim ovog Pravilnika, Centar za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg (u daljnjem tekstu: naručitelj) obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.

POKRETANJE JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 2.

Postupak jednostavne nabave započinje izradom plana za nabavu roba, radova ili usluga za tekuću kalendarsku godinu.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 3.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Kada je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja i drugo.
Ako odabrani ponuditelj ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude, ne produži jamstvo za ozbiljnost ponude ili odustane od svoje ponude, odnosno ako naručitelj raskine ugovor ili stornira narudžbenicu izvršit će se ponovno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te će se odabrati nova najpovoljnija ponuda prema kriteriju za odabir ili poništiti postupak nabave.
Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditelj ima.

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOSTI MANJA OD 70.000,00 KUNA

Članak 4.

Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna, provodi se izdavanjem
narudžbenice temeljem jedne ponude koja je prethodno zatražena elektroničkim putem, telefaksom ili
telefonski.

Narudžbenica sadrži podatke o: naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu
specifikaciju jedinica mjere, količini, jediničnoj cijeni, ukupnoj cijeni, roku i mjestu izvođenja
radova/isporuke robe/pružanja usluge, gospodarskom subjektu-dobavljaču.

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA, A MANJA OD 200.000,00 KUNA

Članak 5.

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna, naručitelj provodi slanjem Poziva za dostavu ponuda (dalje u tekstu: Poziv) na adrese minimalno tri gospodarska subjekta i/ili objavom na službenim stranicama i/ili kombinacijom slanja
Poziva na adrese gospodarskih subjekata i objavom na internet stranici naručitelja. Naručitelj pridržava pravo uputiti Poziv jednom gospodarskom subjektu kada zbog tehničkih, umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt.

Članak 6.

Prilikom određivanja rokova za dostavu ponuda naručitelj će uzeti u obzir složenost predmeta nabave. Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od dva dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja Poziva.
Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na  Intemetskim stranicama naručitelja, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.
Za postupak odabira ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
Naručitelj će obavijestit sve ponuditelje o odabiru.
Nabava vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s odabranim gospodarskim subjektom.

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 200.000,00 ODNOSNO MANJA OD 500.000,00 KUNA

Članak 7.

U pripremi i provedbi postupaka nabava radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna odnosno manja od 500.000,00 kuna sudjeluju najmanje dva ovlaštena predstavnika
naručitelja, od kojih jedan mora imati važeći certifikat na području javne nabave.

Članak 8.

Naručitelj nabavu provodi slanjem Poziva na adrese minimalno tri gospodarska subjekta i/ili objavom na službenim stranicama i/ili kombinacijom slanjem Poziva na adrese gospodarskih subjekata i objavom
na Internet stranici naručitelja. Naručitelj pridržava pravo uputiti Poziv jednom gospodarskom subjektu kada zbog tehničkih, umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt.

Članak 9.

Prilikom određivanja rokova za dostavu ponuda naručitelj će uzeti u obzir složenost predmeta nabave. Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet dana od dana upućivanja odnosno objavljivanja Poziva.
Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na Intemetskim stranicama naručitelja, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru. Za postupak odabira ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
Naručitelj će obavijestit sve ponuditelje o odabiru.

Članak 10.

Kod postupka nabave radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna odnosno manja od 500.000,00 kuna naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave naručitelj je obvezan istovremeno dostaviti svakom ponuditelju.
Naručitelj objavom Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude stječe uvjete za izdavanje narudžbenice ili sklapanja ugovora o nabavi.

UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 11.

Za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna, naručitelj može u Pozivu odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Članak 12.

Za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 50.000,00 kuna, naručitelj u postupku nabave može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

POSTUPANJE S PONUDAMA

Članak 13.

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpune ili pogrešne ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopuni, razjasni, upotpuni ili dostavi nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.
Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

ŽURNA NABAVA

Članak 14.

U slučaju više sile, događaja izvan kontrole naručitelja i neovisnog od njihove volje, a koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći, naručitelj jednostavnu nabavu bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave provodi izdavanjem narudžbenice temeljem zaprimljene najmanje jedne ponude.

ŽALBA

Članak 15.

Na postupak provedbe jednostavne nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Postupci bagatelne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika kojima se regulira bagatelna nabava, a koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti Klasa: 406-02/14-01/01; Ur.broj: 380-01-14-01 od 15. veljače 2014. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 406-02/17-01/01
Urbroj: 380-01-17-01
Ludbreg, 12. siječnja 2017.

Ravnatelj:
Branko Dijanošić

Preuzmi Pravilnik