Natječaji

Aktualni natječaji

Završeni natječaji

Na temelju članka 27. Statuta Centra za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg, raspisuje se
slijedeći:

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
domar m/ž

Uvjeti:
– Najmanje završena osnovna škola, srednja škola bilo kojeg smjera, prednost imaju
kandidati s višim stupnjem završene škole
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložit:
– original ili ovjerenu kopiju dokumenta kojom dokazuju stručnu spremu
– kopiju domovnice

Opis poslova:
– čišćenje i tekuće održavanje sportske dvorane i sportskih objekata.
– Obavlja i druge poslove u skladu s potrebama poslodavca po nalogu

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je otvoren od 22.12. do 30.12.2020. godine.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

Prijave na natječaj se dostavljaju na adresu:
Centar za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg
Trg Sv. Trojstva 19
42230 Ludbreg
Prijave se mogu dostaviti i osobno u Centar.

Temeljem Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), i članka 27. Statuta Centra za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg, ravnatelj CZKIDN raspisuje dana 15.11.2022.

NATJEČAJ

za radno mjesto organizator kulturnih događanja m/ž – pripravnik

Stručna sprema:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“23/03, 198/03, 105/04,174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63 /11, 94/13, 139/13, 101/1 4, 60/15, 131/17). Završen diplomski sveučilišni hrvatskog jezika i književnosti i drugog predmeta iz društveno humanističkih znanosti.
 1. Posebni uvjeti:
  • radno iskustvo: bez radnog iskustva,
  • poznavanje rada na računalu i Office paketu
  • poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
  • probni rad: u skladu sa Zakonom o radu
 1. Prednost imaju kandidati s:
  • imaju kandidati (m/ž) koji poznaju kulturnu baštinu grada Ludbrega
  • koji su sudjelovali u provođenju projekata
 1. Radni zadaci:
  • pripremanje, organizacija i provođenje kulturnih događanja u CZKIDN na području njegovog djelovanja,
  • briga o korištenju prostora za kulturna događanja, raspored kulturnih događanja, kontakti s izvođačima programa, objave na društvenim mrežama,
  • mogućnost dežuranja na muzejskim lokacijama u gradu i prihvat posjetitelja
  • Lektura publicističkih izdanja CZKIDN (periodike, knjiga, propagandno g materijala)
  • Obavlja i druge poslove koji su usko vezani uz organizaciju kulturnih događanja prema potrebi.
 1. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis
  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja
  • dokaz o nekažnjavanju

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17,98/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(,,Narodne novine”, br. 121/17,98/19 ). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1lj avanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20 pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Ukoliko više kandidata zadovolji sve formalne uvjete podvrći će se testiranju (pisanom i usmenom) koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Rok za predaju prijava na natječaj je 8 dana od dana objave.

Prijave predavati u zatvorenoj kuverti osobno ili slati poštom na adresu:

Centar za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg

Trg sv. Trojstva 19

42230 Ludbreg

(za natječaj – organizator kulturnih događanja)

ETNOLOG PRIPRAVNIK (M/Ž)

Radno mjesto

 LUDBREG, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


 1


 • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 29.9.2021.


 7.10.2021.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Traži se pripravnik


Temeljem Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakona o muzejima („Narodne novine“ 61/18, 98/19) i članka 27. Statuta Centra za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg,  ravnatelj CZKIDN raspisuje dana 28.09.2021.

NATJEČAJ

za radno mjesto etnolog pripravnik (m/ž) rad na neodređeno

 (pod uvjetom polaganja stručnog ispita za zvanje kustosa)

Uvjet – stručna sprema:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“23/03, 198/03, 105/04,174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63 /11, 94/13, 139/13, 101/1 4, 60/15,  131/17). Završen diplomski sveučilišni jednopredmetni studij etnologije ili dvopredmetni studij etnologije  i drugog  predmeta iz društveno humanističkih znanosti

Posebni uvjeti:

 • radno iskustvo: bez radnog iskustva,
 • poznavanje rada na računalu i office paketu
 • poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
 • probni rad: u skladu sa Zakonom o radu

Prednost imaju kandidati s:

 • položen vozački ispit „B“ kategorije

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja – dokaz o nekažnjavanju
 • dokaz o radnom stažu

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17,98/19 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(,,Narodne novine”, br. 121/17,98/19 ). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Ukoliko više kandidata zadovolji sve formalne uvjete podvrći će se testiranju (pisanom i usmenom) koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Rok za predaju prijava na natječaj je 8 dana od dana objave.

Prijave predavati u zatvorenoj koverti osobno ili slati poštom na adresu:

Centar za kulturu i informiranje D. Novak Ludbreg
Trg sv. Trojstva 19
42230 Ludbreg
(za natječaj – etnolog/etnologinja)


Poslodavac

 CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK LUDBREG


 pisana zamolba: Trg sv. Trojstva 19, 42230 Ludbreg

Energetska obnova zgrade Centra za kulturu i informiranje “D. Novak” Ludbreg

Datoteke:

Poziv na dostavu ponuda – južno dvorište
Južno dvorište – troškovnik
Obrazac ponude i izjava