Obrazac za prijavu povrede osobnih podataka

   

  Upute za popunjavanje

  Ovaj obrazac namijenjen je za potrebe obavještavanja nadzornog tijela o povredi osobnih podataka za koje jesmo voditelj obrade, u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

  Ime i prezime

  Ime i prezime osobe koja podnosi prijavu.

  Poslovna funkcija

  Poslovna funkcija podnositelja prijave, npr. tajnik, službenik za zaštitu osobnih podataka i sl.

  Tvrtka

  Pravna osoba u čije ime se podnosi prijava.

  Adresa

  Adresa pravne osobe.

  Broj telefona

  Broj telefona osobe koja će sa strane pravne osobe biti kontakt osoba glede prijavljene povrede osobnih podataka.

  E-pošta

  E-pošta osobe koja će sa strane pravne osobe biti kontakt osoba glede prijavljene povrede osobnih podataka.

  Datum i vrijeme podnošenja prijave

  Datum i vrijeme kada je prijava podnesena. Ovaj podatak je potrebno popuniti neposredno pred podnošenje prijave.

  Datum i vrijeme otkrivanja povrede

  Datum i vrijeme kada je unutar pravne osobe prepoznato da se dogodila ili je vrlo vjerojatno da se dogodila povreda osobnih podataka.

  Vrijeme preteklo između uočavanja povrede i podnošenja prijave

  Vrijeme (u satima) preteklo između uočavanja povrede osobnih podataka i podnošenja ove prijave nadzornom tijelu.

  Opis prirode povrede osobnih podataka

  Opis prirode povrede osobnih podataka, uključujući, gdje je moguće:

  a) Kategorije i približan broj ispitanika zahvaćenih povredom
  b) Kategorije i približan broj osobnih podataka zahvaćenih povredom

  Opis bi trebao uključiti trenutno shvaćanje kako je do povrede došlo (npr. neovlaštenim pristupom, slučajno) i sve prateće informacije.

  Vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka

  Opis koje su vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka na ispitanike.

  Mjere koje su već poduzete za otklanjanje povrede

  Opis mjera koje su poduzete prije podnošenja prijave kako bi se umanjio učinak povrede osobnih podataka, spriječile daljnje povrede i na drugi način smanje rizici za ispitanike.

  Razlog za kašnjenje prijave, ako je primjenjivo

  Opća uredba o zaštiti podataka zahtijeva da se povrede osobnih podataka koje mogu prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca prijave nadzornom tijelu bez odgode i kad je moguće, unutar 72 sata od uočavanja povrede. Ako navedeni rok ni poštovan, ovdje je potrebno navesti razloge za to.