Povjerenik za informiranje

Povjerenik za informiranje

POPIS TIJELA JAVNE VLASTI – PODACI O TIJELU JAVNE VLASTI I SLUŽBENIKU ZA

INFORMIRANJE

OIB 72149749030

Naziv tijela javne vlasti Pučko otvoreno učilište D.Novak

Adresa (ulica i broj) Trg sv. Trojstva 19

Poštanski broj 42230

Sjedište (općina ili grad) Ludbreg

Broj telefona 042810441

Broj faksa 042306068

Internet stranica tijela javne vlasti www.czkidn.hr

E-mail tijela javne vlasti info@czkidn.hr

Službenik za informiranje – ime i prezime Branko Dijanošić

Službenik za informiranje – broj telefona 042810441

Službenik za informiranje – e-mail branko.dijanosic@czkidn.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Podijelite ovo: